Betydelsen av delaktighet

Jag heter Åsa Damberg och har uppdrag som kommunövergripande förstelärare för grundsärskolan. Detta är mitt första tillfälle att skriva i denna blogg eftersom jag varit föräldraledig. 

Jag vill inleda med några rader om vad det kan innebära att arbeta som pedagog/lärare i grundsärskolan. De elever vi möter i grundsärskolan når inte målen i grundskolan och har en intellektuell funktionsnedsättning. Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär bl.a. svårigheter att klara sitt vardagsliv, lära sig, tillämpa den kunskap man tillägnat sig och bearbeta information.

Vi som arbetar i grundsärskolan måste ha god kännedom om våra elever och anpassa vår undervisning så att förmågor såsom att lösa problem i vardagen, söka information, inta ett kritiskt förhållningssätt och utveckling av den språkliga förmågan får ta mycket plats.

Varför är då dessa förmågor så viktiga då? Jo, utvecklingen av dessa förmågor är viktiga för det fortsatta lärandet och för att bli så delaktig man kan i samhället och dess utbud. Det krävs av oss som aktiva deltagare i dagens informationssamhälle att vi har utvecklat dessa förmågor. Vi har som lärare i grundsärskolan ett komplext arbete att hitta de mest lämpliga metoderna och strategierna för de specifika situationerna som vi ska undervisa i och för att stödja våra elever i deras utveckling på bästa sätt!

Tankarna inför denna blogg har varit många, så jag valde att ta hjälp av den arbetsgrupp jag nu arbetat med i snart 10 år nu, NÄRO (NÄtverk Rektors Områden). När jag frågade NÄRO om uppslag för att skriva det här blogginlägget kom det fram många förslag på innehåll som engagerar och känns viktiga för oss som arbetar i grundsärskolan.

De största frågorna var:

  • Vilka kunskaper finns om eleverna som går i grundsärskolan och vad får det för konsekvenser för våra elever och deras framtid? Samhället och offentliga lokaler är inte alltid tillgängliga för våra elever, men med bildstöd och andra små medel skulle fler platser/miljöer i vårt samhälle kunna bli mer inkluderande.
  • Våra elever vill och behöver delta i större sociala sammanhang än vad vi i grundsärskolan kan erbjuda dem. Vi skulle vilja se en utveckling av undervisningen mot en mer inkluderande undervisning (än den vi har idag), där eleverna i behov av särskilt stöd får delta i fler aktiviteter än idag på sina villkor. Hur får vi till det?

Våra elever har som alla andra en önskan om att få vara delaktiga i samhället och skolan. Att vara segregerad i många situationer är inte alltid så utvecklande. Våra elever behöver få vara delaktiga i de situationer de kan och med det stöd de behöver för att utvecklas på bästa sätt.

Frågorna är många och komplexa, men det vi och jag hela tiden kommer tillbaka till är vikten av delaktighet eller inkludering på olika sätt och i olika sammanhang. Att få vara en del av något är så viktigt både för att tillsammans med andra utvecklas mot uppställda mål och inte minst få vara en del av en gemenskap/socialt nätverk som bidrar till människors känsla av identitet, ger trygghet och stöd för den som behöver detta.

Efter mötet med NÄRO reflekterar jag också över samtalet för dagen; vilka kunniga och engagerade kollegor jag har och med engagemang och reflektion kan man komma långt har forskning visat. De samtal som jag tagit del av en gång/månad över åren har bidragit till mitt eget tänkande och utvecklande av undervisningen på många olika sätt.

Jag vill avsluta med att tacka mina kollegor i NÄRO för ert bidrag till att utveckla lärandet och vår gemensamma grund i Huddinge kommuns grundsärskolor.

// Åsa Damberg
Kommunövergripande förstelärare för grundsärskolan

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*